IJsbaandrachten

Privacy Policy

IJsvereniging Drachten e.o. respecteert de privacy van haar leden en van de gebruikers van de website www.IJsbaandrachten.nl en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. IJsvereniging Drachten e.o. gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan de wettelijke voorschriften op dit gebied, met name de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming.

IJsvereniging Drachten e.o. gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven.

Dit Privacy Statement is bedoeld om je te informeren over het beleid van IJsvereniging Drachten e.o. met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens door IJsvereniging Drachten e.o.

Door het lidmaatschap en door gebruik te maken van de website en/of de aangeboden en gefaciliteerde diensten van IJsvereniging Drachten e.o. (nieuwsbrieven, activiteiten, evenementen) geef je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Als je gebruik maakt van de diensten die IJsvereniging Drachten e.o. aanbiedt, kunnen jouw volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer, eventueel aangevuld met licentienummer(s), foto’s en beeldmateriaal.

 

Met welk doel verwerkt IJsvereniging Drachten e.o. gegevens?

IJsvereniging Drachten e.o. verwerkt je persoonsgegevens om een goede administratie bij te houden, ter uitvoering en verbetering van de aangeboden en gefaciliteerde diensten, voor het berekenen, vaststellen en innen van gelden, voor het verstrekken van toegangskaarten en om de relatie met jou te onderhouden. Daarnaast gebruikt IJsvereniging Drachten e.o. persoonsgegevens voor het opstellen van startlijsten en voor het bekendmaken van uitslagen en of prestaties van deelnemers. Foto’s – gemaakt op de ijsbaan of tijdens een wedstrijd op een andere ijsbaan - kunnen geplaatst worden op de website van de IJsvereniging.

Persoonsgegevens kunnen alleen worden bewerkt door de penningmeester of diens plaatsvervanger. Inzage is alleen mogelijk door de voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

Instemming

IJsvereniging Drachten e.o. gaat ervanuit dat personen bij deelname aan activiteiten van IJsvereniging Drachten e.o. of bij gebruikmaking van de faciliteiten van IJsvereniging Drachten e.o. waaronder het door de IJsvereniging beheerde natuurijs instemmen met de volgende punten:

  • het vastleggen en verwerken van zijn of haar gegevens;
  • akkoord te zijn met het privacy beleid van de IJsvereniging Drachten e.o. zoals omschreven in dit privacy statement;
  • toestemming geeft voor het maken van foto’s tijdens activiteiten van IJsvereniging Drachten e.o. of bij gebruikmaking van de faciliteiten van IJsvereniging Drachten e.o. en het gebruik hiervan op onze website, sociale media, uitslagen etc. Een bepaalde foto van u of uw kind(eren) kan uiteraard op uw verzoek verwijderd worden, dit kunt u melden bij secretaris(at)ijsbaandrachten.nl.

 

Aan wie verstrekt IJsvereniging Drachten e.o. gegevens?

IJsvereniging Drachten e.o. zal je gegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, anders dan voor het doel noodzakelijk is of voor de uitvoering van een overeenkomst met jou en tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

 

Hoe beschermt IJsvereniging Drachten e.o. uw persoonsgegevens?

IJsvereniging Drachten e.o. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De door ons gebruikte software is beveiligd met een gebruikersnaam en een wachtwoord.

De computer is beveiligd met een gebruikersnaam en een wachtwoord en voorzien van een virusscanner.

IJsvereniging Drachten e.o. bewaart jouw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

Na opzegging van je lidmaatschap worden je gegevens per direct verwijderd.

 

Hoe kunnen gegevens aangepast of verwijderd worden?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris(at)ijsbaandrachten.nl. IJsvereniging Drachten e.o. zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Intrekken van je persoonsgegevens heeft gevolgen voor je lidmaatschap.

 

Waar kunt u terecht voor vragen, verzoeken en klachten?

Als je een vraag hebt over het privacy beleid van IJsvereniging Drachten e.o. kan je deze sturen naar secretaris(at)ijsbaandrachten.nl.

Je hebt ’t recht als betrokkene om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Indien IJsclub Drachten e.o. besluit haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

 

Toepasselijk recht

Op dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Arnhem.

 

Disclaimer

De informatie in de nieuwsbrieven en informatiemails en op de website wordt door IJsvereniging Drachten e.o. met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die in de nieuwsbrief, in de informatiemail en op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en aangepast. IJsvereniging Drachten e.o. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder informatie vooraf door te voeren.

Hoewel IJsvereniging Drachten e.o. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is IJsvereniging Drachten e.o. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

IJsvereniging Drachten e.o. behoudt zich het recht voor om reacties of berichten te weigeren. Reacties van derden verwoorden niet per se de mening van IJsvereniging Drachten e.o.. www.Ijsbaandrachten.nl is een website van IJsvereniging Drachten e.o..

Contactadres
secretaris(at)ijsbaandrachten.nl

KvK 40002804

Kinder abonnement

Voor kinderen tot 16 jaar is er de mogelijkheid om een abonnement te kopen voor 4,00 euro.